Publications

2021

Ouakrim-Soivio, N. & Saario, J. 2021. Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden tekstitaidot historiassa. Teoksessa E. Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti & J. Hanska (toim.), Opetuksen ja oppimisen ytimessä. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 98-118.

Rantala, J. & Khawaja, A. 2021. Prospective primary school teachers’ confidence in teaching disciplinary history. Teaching and Teacher Education. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X21002171?via%3Dihub

2020

Ouakrim-Soivio, N., Kupiainen, S. & Rantala, J. 2020.Interest or importance: Predicting Finnish students’ end-of-school attainment in history and social studies. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 10 (3), 68-87.

Paldanius, H. 2020. Kuka aloitti kylmän sodan? Lukion historian aineistopohjaisen esseen tekstilaji tiedonalan tekstitaitojen näkökulmasta. Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto.

Paldanius, H. 2020. Kuinka pohtivuutta edellyttävään tehtävänantoon vastataan? Erilaiset kirjoittajaäänet lukiolaisten historian esseissä. Kasvatus & Aika 14 (2), 35-56.

Puustinen, M. & Khawaja, A. 2020. Envisaging the alternatives: from knowledge of the powerful to powerful knowledge in history classrooms. Journal of Curriculum Studies. https://doi.org/10.1080/00220272.2019.1703273.

Puustinen, M., Paldanius, H. & Luukka, M-R. 2020. Sisältötiedon toistamista vai aineiston analyysia? Tiedonalakohtaiset tekstitaidot historian ylioppilaskokeen tehtävänannoissa ja pisteytysohjeissa. Kasvatus & Aika 14 (2), 9-34.

Rantala, J. & Ouakrim-Soivio, N. 2020. Historianopetuksen muutoksesta ja pysyvyydestä. Kasvatus & Aika 14 (2), 5-8.

Rantala, J. & Ouakrim-Soivio, N. 2020. Kasvatus & Aika teemanumero “Historianopetus murroksessa”. Kasvatus & Aika 14 (2).

Rantala, J. & Ouakrim-Soivio, N. 2020. Why Does Changing the Orientation of History Teaching Take So Long? A Case Study from Finland. In C. W. Berg, & T. M. Christou (Eds.), The Palgrave Handbook of History and Social Studies Education (pp. 471-494). Cham: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37210-1_18

Rantala, J., Puustinen, M., Khawaja, A., van den Berg, M. & Ouakrim-Soivio, N. 2020. Näinkö historiaa opitaan? Helsinki: Gaudeamus.

Rautiainen, M., Räikkönen, E., Veijola, A. & Mikkonen, S. 2020. Jotain sinne päin. Lukion historian opetuksen arviointikulttuuriKasvatus & Aika 14 (2), 57-74.

Sulkunen, S. & Saario, J. 2020. Monilukutaito eri oppiaineissa. Teoksessa S. Tuovila, L. Kairaluoma & V. Majonen (toim.) Luku- ja kirjoitustaidon pedagogikkaa yläkouluun, 40-49. Lapin yliopisto.

Sutela (os. Ahvenisto), I. M., & Ouakrim-Soivio, N. 2020. Kokeeton osaamisen arviointi. Yläluokkalaisten näkemyksiä näkemyksiä portfolion, posterin ja projektien käytöstä arviointimenetelminä ja työtapoina kokeen sijaan. NMI-bulletin, 41-61.

2019

van den Berg, M. 2019. Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina. NOVISSIMA: Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen julkaisu.

van den Berg, M. & Ouakrim-Soivio, N. 2019. Suomalaisten ja ruotsalaisten lukiolaisten historian tekstitaidot vertailussa. In Rautiainen, M. & Tarnanen, M. (Eds.), Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran tutkimuksia 15. Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 201-222.

Paldanius, H. 2019. Selostuksesta tulkintoihin: aineistojen esittäminen lukiolaisten historian esseissä. Virittäjä 123 (3), 347–372. https://doi.org/10.23982/vir.70430.

Rantala, J. & Ouakrim-Soivio, N. 2019. Historical thinking skills: Finnish History teachers’ contentment with their new curriculum. International Journal of Research on History Didactics, History Education and History Culture. Yearbook of the International Society for History Didactics.

Rautiainen, M., Räikkönen, E., Veijola, A., Mikkonen, S. 2019. History teaching in Finnish general upper secondary schools: Objectives and practices. History Education Research Journal, 16 (2), 291-305.

Rautiainen, M., Veijola, A. & Mikkonen, S. 2019. Tutkimalla kiinnostavaa historian opetusta. Rihveli 1/2019, 30-35.

Rautiainen, M., Tallavaara R., Kupiainen S. & Veijola, A. 2019. Historiaa lukkojen takana : avaimia pakohuoneiden käyttöön historian opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Sulkunen, S., Luukka, M.-R., Saario, J. & Veistämö, T. 2019. Monilukutaito lukion historian opetuksessa. Ainedidaktiikka 3(2), 2-23.

Sulkunen, S. & Saario, J. 2019. Tiedonmuodostus ja tekstityö: tapaustutkimus lukion historian opetuksen tekstikäytänteistä. Kasvatus 50 (2), 149 – 163.

Veijola, A., Rautiainen, M. & Mikkonen, S. 2019. Kylmän sodan historiaa. Lukion soveltava kurssi. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Veijola, A., Sulkunen, S. & Rautiainen, M. 2019. Historiallisen tiedon luonne ja historian tekstikäytänteet lukiolaisten kuvaamana. Kasvatus & Aika 13 (2), 53–67.

2018

Brozo, W., Sulkunen, S. & Veijola, A. 2018. Participation as a Pathway to Content Knowledge: Engaging All Students in Disciplinary Literacy Practices. International Journal of Education and Social Science, 5 (8) pp. 27–35.

Khawaja, A. 2018. Designing an assessment tool for historical literacy: the case of Copernicus. Nordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 2018:3.

Ouakrim-Soivio, N. & van den berg, M. 2018. Lukiolaiset historian lähteiden tulkitsijoina. Kasvatus & Aika 12 (3), 33-48.

Paldanius, H. 2018. Historiallisen toimijuuden rakentuminen lukiolaisten esseevastauksissa. Virittäjä 112 (1) 53–78. https://doi.org/10.23982/vir.59310

Paldanius, H. 2018. Tiedonalakohtaiset tekstitaidot – historian oppiaineen essee kriittisen ajattelun kehittäjänä. – A. Mäntynen & J. Riikonen (toim.) Kirjoittamisen käänteitä. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, pp. 107–122. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Paldanius, H. 2018. Tunteet ja suhteet selittävät historiaaVirittäjä-blogi.

Rantala, J. 2018. Historiapolitiikkaa koulun opetussuunnitelman avulla. Politiikka 60 (2), 112-123.

Rantala, J. & Khawaja, A. 2018. Assessing historical literacy among 12-year-old Finns. Curriculum Journal 29 (3), 354–369https://doi.org/10.1080/09585176.2018.1460273

Rantala, J. & Ouakrim-Soivio, N. 2018. Opettajien näkemyksiä historian opetussuunnitelmaperusteista. Ainedidaktiikka 2 (2), 2-20.

Rantala, J. & Veijola, A. 2018. Suomalaisnuorten näkemykset turvapaikanhakijakeskustelussa esitettyihin historiallisiin rinnastuksiin. Yhteiskuntapolitiikka 83 (2), 147-158.

Veijola, A. & Rantala, J. 2018. Assessing Finnish and Californian high school students’ historical literacy through a document-based taskNordidactica – Journal of Humanities and Social Science Education 2018:1.

Veijola, A. & Rantala, J. 2018. Nuorten näkemyksiä historian käytöstä ja merkityksestä. Historiallinen Aikakauskirja 116 (3), 297–309.

Veijola, A., Rautiainen, M., Kupiainen, S. & Mikkonen, S. (Eds.) 2018. Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Veijola, A. & Rautiainen, M. 2018. Laukaus Kultarannassa – kuka yritti murhata presidentti Urho Kekkosen juhannuksena 1957? In Veijola, A., Rautiainen, M., Kupiainen, S. & Mikkonen, S. (Eds.), Monilukutaidot ja tutkiva ote historian opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 61-79.

2017

Manninen, M. & Vesterinen, I. 2017. ”Kylmän sodan aloittajalla oli kireä meininki”– yhdeksäsluokkalaisten historian tekstitaidot tarkasteltavana. In M. Kallio, R. Juvonen & A. Kaasinen (Eds.), Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 11-24.

Ouakrim-Soivio, N. & Rantala, J. 2017. Osaamisen kehittymisen arviointi perusopetuksen historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. In E. Kauppinen & E. Vitikka (Eds.), Oppimisen arviointi. Helsinki: Opetushallitus, 43-54.

Ouakrim-Soivio, N., Rautopuro, J., Rantala, J., Saario, J. & van den Berg, M. 2017. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen historian oppiaineessa. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden arvosanat, osaaminen ja asenteet perusopetuksen päättövaiheessa. Yhteiskuntapolitiikka 82 (6), 651-662.

Ouakrim-Soivio, N., Rautopuro, J. & Saario, J. 2017. Yhdenvertaisuutta vai armopaloja? Sivityksellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen perusopetuksessa. Kasvatus 3/2017.

Paldanius, H. 2017. Historian esseevastauksen funktionaalinen rakenne. In S. Latomaa, E. Luukka, & N. Lilja (Eds.), Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa – Language awareness in an increasingly unequal society. AFinLAn vuosikirja 2017 (pp. 219-238). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. Open access: https://journal.fi/afinlavk/article/view/60725
http://tutka.jyu.fi/tutka/julkaisut/75523

Veijola, A. 2017. Miten historiaa luetaan? Kielikukko 2/2017. Finnish Reading Association.

2016

Ouakrim-Soivio, N. 2016. Historianopetuksen tavoitteet ja sisällöt muuttuvat – Entä niiden arviointi? Historiallinen Aikakauskirja 114 (3), 293–305.

Ouakrim-Soivio, N. & Hietala, R. 2016. Toteutuuko maahanmuuttajataustaisten oppijoiden sivistyksellinen yhdenvertaisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä? Kasvatus & Aika 10 (4), 79–96.

Rantala, J. & Khawaja, A. 2016. Historian tekstitaitojen arvioiminen peruskoulun kuudesluokkalaisilla. In Heini-Marja Pakula, Elina Kouki, Harry Silfverberg & Eija Yli-Panula (Eds.), Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja – Ainedidaktisia tutkimuksia 11. Turku: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 77–94.

Rantala, J., Manninen, M. & van den Berg, M. 2016. Stepping into other people’s shoes proves to be a difficult task for high school students: assessing historical empathy through simulation exercise. Journal of Curriculum Studies 48 (3), 323–345.

Rantala, J. & Veijola, A. 2016. Historiallisen tiedonmuodostuksen periaatteet hukassa. Tapaustutkimus nuorten historian tekstitaidoista. Historiallinen Aikakauskirja 114 (3), 267–277.

Veijola, A. 2016. Nuoret ja historian tekstitaidot: Tiedon vastaanottamisesta käsittelyyn ja käyttämiseen. Nuorisotutkimus 34 (3), 3–18.

Veijola, A. 2016. Historiatietoisuus, historiallinen ajattelu ja historian tekstitaidot: Uuden opetussuunnitelman moninaiset lähtökohdat. Kasvatus & Aika 10 (2), 6-18.

Veijola, A. & Mikkonen, S. 2016. Historical literacy and contradictory evidence in a Finnish high school setting: The Bronze Soldier of Tallinn. Historical encounters 3 (1), 1-16.

Veijola, A. & Mikkonen, S. 2016. Mitä historia on: aloittavien historianopiskelijoiden historiakäsitykset. Kasvatus & Aika 10 (3), 6-21.

Veijola, A. & Rantala, J. 2016. Kalifornialaisnuorten historian tekstitaidot arvioinnin kohteena. Kasvatus 47 (4), 327–341.

2015

Rantala, J. & van den Berg, M. (2015). Finnish High School Students’ and University Students’ Ability to Handle Multiple Source Documents in History. Historical Encounters, 2 (1), 70–88.

Veijola, A. & Mikkonen, S. 2015. Miten menneestä tehtyä historiaa tulkitaan? Tutkiva oppiminen ja monilukutaito lukion historian opetuksessa. Julkaisussa: Kauppinen, M., Rautiainen, M. & Tarnanen, M. Rajaton tulevaisuus: kohti kokonaisvaltaista oppimista. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 155-169.

2014

Sulkunen, S. & Luukka, M.-R. 2014. Monilukutaito ja tiedonalakohtaiset tekstitaidot. Kielikukko 4/2014. Finnish Reading Association.