Publications

2017

Manninen, M. & Vesterinen, I. 2017. ”Kylmän sodan aloittajalla oli kireä meininki”– yhdeksäsluokkalaisten historian tekstitaidot tarkasteltavana. In M. Kallio, R. Juvonen & A. Kaasinen (Eds.), Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa. Helsinki: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 11-24.

Ouakrim-Soivio, N. & Rantala, J. 2017. Osaamisen kehittymisen arviointi perusopetuksen historian ja yhteiskuntaopin oppiaineissa. In E. Kauppinen & E. Vitikka (Eds.), Oppimisen arviointi. Helsinki: Opetushallitus, 43-54.

Ouakrim-Soivio, N., Rautopuro, J., Rantala, J., Saario, J. & van den Berg, M. 2017. Koulutuksellisen tasa-arvon toteutuminen historian oppiaineessa. Maahanmuuttajataustaisten ja kantaväestön oppilaiden arvosanat, osaaminen ja asenteet perusopetuksen päättövaiheessa. Yhteiskuntapolitiikka. Yhteiskuntapolitiikka 82 (6), 651-662.

Ouakrim-Soivio, N., Rautopuro, J. & Saario, J. 2017. Yhdenvertaisuutta vai armopaloja? Sivityksellisen yhdenvertaisuuden toteutuminen perusopetuksessa. Kasvatus 3/2017.

Paldanius, H. 2017. Historian esseevastauksen funktionaalinen rakenne. In S. Latomaa, E. Luukka, & N. Lilja (Eds.), Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa – Language awareness in an increasingly unequal society. AFinLAn vuosikirja 2017 (pp. 219-238). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. Open access: https://journal.fi/afinlavk/article/view/60725
http://tutka.jyu.fi/tutka/julkaisut/75523

Veijola, A. 2017. Miten historiaa luetaan? Kielikukko 2/2017. Finnish Reading Association.

2016

Ouakrim-Soivio, N. 2016. Historianopetuksen tavoitteet ja sisällöt muuttuvat – Entä niiden arviointi? Historiallinen Aikakauskirja 114 (3), 293–305.

Ouakrim-Soivio, N. & Hietala, R. 2016. Toteutuuko maahanmuuttajataustaisten oppijoiden sivistyksellinen yhdenvertaisuus suomalaisessa koulutusjärjestelmässä? Kasvatus & Aika 10 (4), 79–96.

Paldanius, H. 2016. Kuka aloitti kylmän sodan? Historiallisen toimijuuden rakentuminen lukiolaisten esseissä. – Virittäjä. Submitted.

Rantala, J. & Khawaja, A. 2016. Historian tekstitaitojen arvioiminen peruskoulun kuudesluokkalaisilla. In Heini-Marja Pakula, Elina Kouki, Harry Silfverberg & Eija Yli-Panula (Eds.), Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja – Ainedidaktisia tutkimuksia 11. Turku: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 77–94.

Rantala, J., Manninen, M. & van den Berg, M. 2016. Stepping into other people’s shoes proves to be a difficult task for high school students: assessing historical empathy through simulation exercise. Journal of Curriculum Studies 48 (3), 323–345.

Rantala, J. & Veijola, A. 2016. Historiallisen tiedonmuodostuksen periaatteet hukassa. Tapaustutkimus nuorten historian tekstitaidoista. Historiallinen Aikakauskirja 114 (3), 267–277.

Veijola, A. 2016. Nuoret ja historian tekstitaidot: Tiedon vastaanottamisesta käsittelyyn ja käyttämiseen. Nuorisotutkimus 34 (3), 3–18.

Veijola, A. 2016. Historiatietoisuus, historiallinen ajattelu ja historian tekstitaidot: Uuden opetussuunnitelman moninaiset lähtökohdat. Kasvatus & Aika 10 (2), 6-18.

Veijola, A. & Mikkonen, S. 2016. Historical literacy and contradictory evidence in a Finnish high school setting: The Bronze Soldier of Tallinn. Historical encounters 3 (1), 1-16.

Veijola, A. & Mikkonen, S. 2016. Mitä historia on: aloittavien historianopiskelijoiden historiakäsitykset. Kasvatus & Aika 10 (3), 6-21.

Veijola, A. & Rantala, J. 2016. Kalifornialaisnuorten historian tekstitaidot arvioinnin kohteena. Kasvatus 47 (4), 327–341.

2015

Rantala, J. & van den Berg, M. (2015). Finnish High School Students’ and University Students’ Ability to Handle Multiple Source Documents in History. Historical Encounters, 2 (1), 70–88.

Veijola, A. & Mikkonen, S. 2015. Miten menneestä tehtyä historiaa tulkitaan? Tutkiva oppiminen ja monilukutaito lukion historian opetuksessa. Julkaisussa: Kauppinen, M., Rautiainen, M. & Tarnanen, M. Rajaton tulevaisuus: kohti kokonaisvaltaista oppimista. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, 155-169.

2014

Sulkunen, S. & Luukka, M.-R. 2014. Monilukutaito ja tiedonalakohtaiset tekstitaidot. Kielikukko 4/2014. Finnish Reading Association.